+36 30 224 7785 info@agnatel.hu

Adatvédelmi tájékoztató

Az AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. Adatkezelési Tájékoztatója

Az AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. („Adatkezelő”)

Székhelye: 1152 Budapest Szentmihályi út 171 3. emelet 302.

Képviseli: Junia Gyula ügyvezető

E-mail címe: agnatus@agnatus.hu

Telefonszáma: +3617096748

Adatvédelmi tisztviselő adatai:

Név: Lengyel Ákos

Telefon: +36306134211

Email: lengyel.akos1@gmail.com

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Társaság székhelyén továbbá a www.agnatel.hu weboldalon (a továbbiakban Weboldal) érhető el.

 1. Az Adatkezelő által kezelt adatok

1.1    Távközlési szolgáltatás

Az Adatkezelő a távközlési szolgáltatás nyújtása során az érintettől (a továbbiakban Érintett) az alábbi személyes adatok birtokába kerül, s kezeli azokat:

 • név,
 • lakcím,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • közüzemi és/vagy bankszámla kivonat.

1.2    Távközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó készülékértékesítés

Az Adatkezelő a távközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó készülékértékesítés során az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • név,
 • lakcím,
 • telefonszám.

1.3    Adatkezelő mint gazdasági társaság működésével kapcsolatos adatok kezelése

Az Adatkezelő, mint gazdasági társaság a munkavállalói alkalmazásával kapcsolatban az alábbi személyes adatok birtokába kerül, s kezeli azokat:

 • név,
 • cím,
 • anyja neve,
 • születési adatok,
 • adóazonosító,
 • szakmai önéletrajz.

1.4 Adatkezelő által üzemeltetett a www.agnatel.hu weboldalon

Az Adatkezelő az általa üzemletetett a www.agnatel.hu weboldalon („Weboldal”) a következő adatkezeléseket valósítja meg:

1.4.1 Hírlevél feliratkozás

A Weboldalon az Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen az AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. hírlevelére feliratkozni.

A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • Név*
 • E-mail cím*

1.4.2 Kapcsolat aloldal

A Weboldallal kapcsolatos-, a Weboldalon található információval kapcsolatos kérdésekkel az info@agnatel.hu email címre küldött üzenettel együttesen megküldött személyes adatok.

 1. Az adatkezelés célja és időtartama

2.1 Adatkezelés célja

Adatkezelő az általa nyújtott egyes szolgáltatások biztosításához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

 1. távközlési szolgáltatás teljesítése érdekében,
 2. távközlési szolgáltatáshoz kapcsolódós készülékértékesítés teljesítése érdekében,
 3. hírlevél küldés,
 4. az Adatkezelő működésével kapcsolatban, illetve az általa üzemletetett Weboldal esetén az alábbi célokból:
 • kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja az Érintettek megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással összefüggésben,
 • Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos információk átadása, tájékoztatási feladatok ellátásai, a jogszabályi előírások végrehajtása,
 • a Társaság által meghirdetett állásajánlatokra történő jelentkezés, valamint további hozzájárulás esetén az adatok megőrzése a jövőbeni álláslehetőségekkel kapcsolatos megkeresésekhez.

2.2 Adatkezelés időtartama

2.2.1. Távközlési szolgáltatás

Adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához (szolgáltatás igénybevétele) szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintett által megadott személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – az érintett által kezdeményezett törlés időpontjáig, továbbá az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelő ideig kezeli.

2.2.2. Távközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó készülékértékesítés

Adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához (szolgáltatás igénybevétele) szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintett által megadott személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – az érintett által kezdeményezett törlés időpontjáig.

2.2.3. Adatkezelés munkavállalói adatok kezelése esetén

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, így elsősorban a Felek között létrejött munkaszerződés, illetve munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony ideje alatt, továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelő ideig kezeli.

2.2.4. Az Adatkezelő működésével kapcsolatban, illetve az általa üzemletetett Weboldal esetén

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a kapcsolattartás, a hírlevél küldése, valamint az álláshirdetésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban kezeli, illetve amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

3.1 Távközlési szolgáltatás esetén

A távközlési szolgáltatás esetén a személyes adatok kezelésének joga a Felek között létrejött szerződéses jogviszony teljesítése, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul.

3.2 Távközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó készülékértékesítés esetén

A távközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó készülékértékesítés esetén a személyes adatok kezelésének joga a Felek között létrejött az értékesítéssel kapcsolatos szerződéses jogviszony teljesítése, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul.

3.3 Adatkezelés jogalapja munkavállalói adatok kezelése esetén

A munkavállalói adatok kezelése esetén a személyes adatok kezelésének joga a Felek között létrejött munkaszerződés vagy munkaviszonyra irányuló egyéb szerződéses jogviszony, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul.

3.4 Az Adatkezelő működésével kapcsolatban, illetve az általa üzemletetett Weboldal esetén

A Weboldal használatával, az Érintettek hozzájárulnak ahhoz, hogy Adatkezelő személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A hírlevélre történő feliratkozáskor az Érintett kifejezetten és egyértelműen előzetes beleegyezését adja, hogy az Adatkezelő számára marketing tartalmú leveleket küldjön, s e vonatkozásban a megadott személyes adatait kezelje.

Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel, illetve a kapcsolattartási aloldalon megjelölt elérhetőségeken keresztül megküldött megkeresésekkel az Érintettek hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

3.5 Egyéb

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

Az Érintettek kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 1. Személyes adatok megismerhetősége

A személyes adatok közvetlen megismerésére kizárólag Adatkezelő jogosult.

Az Adatkezelő az Érintettek adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az 1. pontban meghatározott adatok megadása során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli.

 1. Adattovábbítás

A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Érintettek az adatvédelmi elveket tudomásul véve kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében), illetve az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:

Név:                                                  GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhely:                                         2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Cégjegyzéket vezető bíróság:   Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                          13-09-111755

Adószám:                                        12369410-2-44

A továbbított adatok köre: szállításhoz szükséges név, cím, telefonszám, illetve utánvét esetén fizetendő összeg

Az adattovábbítás célja: Szerződés, sim kártya, telefonkészülék eljuttatása az ügyfélhez.


Név:                                                  KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                                         1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzéket vezető bíróság:   Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:                          01-09-303201

Adószám:                                        13421739-2-41

A továbbított adatok köre: név, cím, cég esetén adószám, számlázott tételek megnevezése, egységár, nettó, bruttó értéke telefonszámonként

Az adattovábbítás célja: az ügyfelek részére szerződés teljesítésével kapcsolatos számlázási tevékenység.


Név:                                                  OTP Bank Nyrt.

Székhely:                                         1051 Budapest, Nádor utca 16.

Cégjegyzéket vezető bíróság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                          01-10-041585

Adószám:                                        10537914-4-44

A továbbított adatok köre: név, lakcím, állandó lakcím, telefonszám, email cím, anyja neve, születési hely, születési idő, nem, állampolgárság, személyes azonosító okmány típusa és száma, lakcímkártya száma, nyugdíjas törzsszám, lakcím bejelentés ideje, lakás jogcíme-

Az adattovábbítás célja: ügyfél kérése esetén hiteligényléhez.


Név:                                                  CIB Bank Zrt.

Székhely:                                         1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Cégjegyzéket vezető bíróság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                          01-10-041004

Adószám:                                        10136915-4-44

A továbbított adatok köre: Befizető azonosító, ügyfél azonosító, fizetendő összeg, befizetés pontos dátuma (év hónap nap óra perc másodperc), TRID (tranzakciószám), pénznem.

Az adattovábbítás célja: bankkártyás fizetés esetén a tranzakcióhoz szükséges információk


Név:                                                  Díjnet Zrt.

Székhely:                                         1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

Cégjegyzéket vezető bíróság:   Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:                          01-10-045817

Adószám:                                        14113765-2-43

A továbbított adatok köre: befizető azonosító, díjbekérő sorszáma, díjbekérő kelte, fizetési határidő, fizetendő összeg, pénznem, számlaszám

Az adattovábbítás célja: iCsekk alkalmazással való fizetéshez szükséges


Név:                                                  Magyar Posta Zrt.

Székhely:                                         1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzéket vezető bíróság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                          01-10-042463

Adószám:                                        10901232-2-44

A továbbított adatok köre: csekkes fizetés esetén: név, lakcím, befizető azonosító, fizetési határidő, fizetendő összeg, levelezés esetén: név és lakcím

Az adattovábbítás célja: csekkes fizetés esetén szükséges, postai levélfeladáshoz szükséges.


Név:                                                  HelloVoip Kft.

Székhely:                                         2230 Gyömrő, Határ utca 4/A. 1. ép. 2. lház.

Cégjegyzéket vezető bíróság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                          13-09-175543

Adószám:                                        13641638-2-13

A továbbított adatok köre: SMS küldés ezen keresztül megy telefonszám, üzenet szövege (mely tartalmazhat fizetési határidő, fizetendő összeg, befizető azonosító, tartozás összege adatait is) telefonhívások rögzítése

Az adattovábbítás célja: Hívásrögzítés törvényi előírás, sms küldés ügyféltájékoztatás miatt.


Név:                                                  Garizim Bt.

Székhely:                                         1155 Budapest, Őrtűz u. 37.

Cégjegyzéket vezető bíróság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                          01-06-318044

Adószám:                                        28507785-1-42

A továbbított adatok köre: számlázás hoz szükséges adatok úgy, mint név, telefonszám.

Az adattovábbítás célja:  az ügyfelek részére szerződés teljesítésével kapcsolatos számlázási tevékenység.

 1. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés mindekor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak való megfelelésben, kiemelten biztosítják az érintettek jogainak védelmét, továbbá megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesznek a személyes adatok védelme érdekében.

Az Adatkezelő részére az adatok kezelése során Adatfeldolgozóként az alábbi partnerek járnak el:

6.1. Név:       DotRoll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-882068

Adószám: 13962982-2-42

Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: A www.agnatel.hu weboldal működéséhez kapcsolódó hoszting és tárhelyszolgáltatás.

6.2. Név:       PITBULL-CARTELL Zrt.

Székhely: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 18-20. I. em. 6.

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-10-047265

Adószám: 23734238-2-42

Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: A távközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos kintlévőségek kezelése céljából.

6.3 Adatkezelő az általa nyújtott Távközlési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerződések megkötése során, az Adatkezelő részéről megbízott üzletkötőket vesz igénybe, akik az üzletkötés folyamán adatfeldolgozóként járnak el.

Az Adatkezelő által megbízott üzletkötőkkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphat részletes tájékoztatást:

E-mail: info@agnatel.hu

Telefonszám: +3617096748

 1. Az Érintettek jogai

Adatkezelő az Érintettek kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető az agnatus@agnatus.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. 1152 Budapest Szentmihályi út 171 3. emelet 302., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Érintettek jogosultak kérni a személyes adataik helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az agnatus@agnatus.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. 1152 Budapest Szentmihályi út 171 3. emelet 302., mindkét esetben személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Érintettek a fentieken kívül bármikor kérhetik az adataik törlését vagy kezelésének korlátozását az agnatus@agnatus.hu e-mail címen és a AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. 1152 Budapest Szentmihályi út 171 3. emelet 302. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságuk igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli az Érintetteket a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha az Érintettek ezt kérik. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintettek helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, törlés vagy kezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Az Érintettek tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Érintettek az Adatkezelő döntésével nem értenek egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az Érintettek – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatnak.

 1. Az adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő legalább a következő feladatokat látja el:

 1. tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére adatvédelmi kérdésekben,
 2. ellenőrzi a GDPR-nak, a belső adatvédelmi szabályzatnak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben résztvevő munkavállalók tudatosságnövelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is,
 3. kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését,
 4. együttműködik a felügyeleti hatósággal,
 5. az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.
 6. Weboldal használata során gyűjtött adatok

Amennyiben az Érintett a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, az Érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján az Érintett személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes Érintetti adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz az Érintett ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld az Érintett számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például az Érintett számítógépének IP címe (pl. 192.168.2.1), az Érintett által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan az Érintett a weboldalra látogatott, valamint az Érintett által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt az Érintett igényei szerint is alakítsa.

 1. Weboldal használata során gyűjtött adatok felhasználása

A fentemlített technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel az Érintett azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon) céljából is felhasználhatja.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

 1. Cookie-k kikapcsolása:

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználói élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

 1. Linkek

Az AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során:

 • világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét;
 • információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről;
 • ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben véleménye szerint ennek nem felel meg, úgy írásban jelezze az agnatus@agnatus.hu e-mail címen vagy postai levél útján a következő postai címen: AGNÁTUS-Pont 2004 Kft. 1152 Budapest Szentmihályi út 171 3. emelet 302. címen.

Amennyiben vélelmezi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
 • bíróságnál.
 1. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a EU 2016/679 Rendelete („GDPR”), továbbá a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2022. 12.  01

AGNÁTUS-Pont 2004 Kft.

Adatkezelő